باز صدای باران ...

 

باز هوای گرفته ..

 

تاریک ..

 

کوچه ای  بی انتها ..

 

خلوت ..

 

نمیکت های دو نفره ..

 

هوا پرشده از نفس های عاشقانه ..

 

خیالی نیست ..

 

من هم با عشقم آمدم ..

 

تنها نیستم ..

 

من و سیگارم ... همدم شب های سختم ..

 

این روزها سایه ام هم دیگر نمی آید ..

 

نبودن آفتاب

 

دلیل محکمیست برای نبودنش ... اما تو چه ؟؟؟؟

 

تو با کدام دلیلت برای همیشه رفتی ..

 

کدام دلیل ؟؟