هنوزم در پی اونم كه میشه عاشقش باشم

 مث دریای من باشه منم چون قایقش باشم

 كه عمری مرحمم باشه شریك خنده و شادی رفیق ماتمم باشه

هنوزم در پی اونم كه عشقش سادگی باشه

نگاهای پر از مهرش پناه خستگی باشه

میگن جوینده یابندس ولی پاهای من خستس

من حتی با همین پاها میرم تا حدی كه جا هست

هنوزم در پی اونم كه اشكامو روی گونم

با اون دستای پر مهرش كنه پاك و بگه جونم

بگه جونم نكن گریه منم اینجام ... بزار دستاتو تو دستام

 تو احساس منو میخوای ... منم ای وای تو رو میخوام

 هنوزم در پی اونم كه اشكامو روی گونم

 با اون دستای پر مهرش كنه پاك و بگه جونم

 بگه جونم نكن گریه منم اینجام

 بزار دستاتو تو دستام تو احساس منو میخوای

 منم ای وای تو رو میخوام ... تو احساس منو میخوای

 منم ای وای تو رو میخوام

خدایا عشق من پاكه درسته عشقی از خاكه منم اون عاشق خاكی

 كه از عشق تو دل چاكه هنوزم در پی اونم

 كه اشكامو روی گونم با اون دستای پر مهرش كنه پاك وبگه جونم

 بگه جونم نكن گریه منم اینجام  بزار دستاتو تو دستام

تو احساس منو میخوای منم ای وای تو رو میخوام