از مــن نــرنــــــــــج ؛

نــه مـغــــــرورم ، نــه بــی احــســــــــاس

فـقــط خســــته ام ،

خســــته از ..

خســــته از ..

خســــته از ....